Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor personale

1. Numele și datele de contact ale Operatorilor de date

1.1 În legătură cu prezentele date
Operator de date: Eurotrans Alapítvány
Sediul: Str. Aron Densușianu nr. 6/A, Cluj, județul Cluj, România
Adresa de e-mail: [email protected]

în calitate de Operator de date (în continuare ca Operator) va prelucra datele Dvs. personale. Dvs. veți fi, în calitate de persoană fizică identificată sau identificabilă în cursul prelucrării datelor, persoana vizată de prelucrarea de date.

1.2  Operatorul stabilește scopurile și instrumentele prelucrării datelor personale. Prin prelucrarea datelor se înțeleg următoarele operațiuni: orice operațiune sau suma operațiunilor executate în mod automatizat sau neautomatizat asupra datelor sau bazelor de date personale, astfel prin culegerea, înregistrarea, sistematizarea, sortarea, segmentarea, prelucrarea analitică, stocarea, transformarea sau schimbarea, interogarea, inspectarea, utilizarea, transmiterea, difuzarea sau accesibilizarea lor cu altă modalitate, coordonarea sau atașarea, restricționarea, ștergerea, respectiv distrugerea lor.

 

2. Scopul și durata prelucrării datelor

2.1 Descrierea scopului prelucrării datelor:
a) expedierea de newsletter
b) organizarea de concursuri cu premii
c) activități de voluntariat
d) participarea la programe organizate de Operator.

2.2 Durata prelucrării datelor pentru diferite scopuri:

a) expedierea de newsletter: până la revocare
b) participarea la concursuri cu premii: până la încheierea concursului
c) activități de voluntariat: perioada stabilită în contract
d) participarea la programe organizate de Operator: până la finalizarea programului.

3. Domeniul datelor supuse prelucrării, baza juridică a prelucrării datelor
3.1 În decursul prezentei prelucrări a datelor Operatorii au dreptul la prelucrarea următoarelor date despre Dvs:

a) expedierea de newsletter: nume, adresă de e-mail
b) participarea la concursuri cu premii: nume, adresă de e-mail, adresă domiciliu, anul nașterii
c) ​ activități de voluntariat: nume, adresă de e-mail, adresă domiciliu, număr de telefon, data nașterii, număr act de identitate
d) participarea la programe organizate de Operator: nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă domiciliu, data nașterii, localitate, adresa poștală (una sau mai multe dintre datele enumerate, în funcție de caracterul programului)

3.2 Baza juridică a prelucrării datelor o reprezintă consimțământul Dumneavoastră după ce ați fost informat – în baza condițiilor formulate în prezenta informare – și v-ați exprimat consimțământul în mod concret și voluntar, în baza Legii nr. 190/2018 și 363/2018, precum și a Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR)].

3.3 Persoanele participante la expoziția „Elmúlt Jelen” / „Prezentul Trecut”, organizată de Operator, își dau acordul ca Operatorul să publice materialele foto, video și de altă natură executate în cadrul expoziției, în care apar și ele.

4. Drepturi care Vă revin în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor

4.1 În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor Vă revin următoarele drepturi legate de datele Dvs. cu caracter personal prelucrate:

a) puteți solicita Operatorului accesul la datele Dvs. personale prelucrate;
[Dreptul la accesibilitate Vă asigură posibilitatea de a fi informat de către Operator dacă datele Dvs. se află în prelucrare, iar în cazul unui răspuns pozitiv, Dvs. aveți dreptul de acces la datele Dvs. personale și de a solicita informare de la Operator în legătură cu datele supuse prelucrării.]

b) aveți dreptul de a solicita corectarea, respectiv ștergerea datelor personale, precum și restricționarea prelucrării acestor date;
[Dreptul de corectare și ștergere (dreptul „de a fi uitat”) asigură posibilitatea ca în cazul unor date inexacte sau incomplete să puteți cere Operatorului corectarea acestora, respectiv să solicitați ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal. În cazul în care solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, Operatorul poate restricționa prelucrarea datelor în conformitate cu cererea Dvs. Dacă contestați exactitatea datelor cu caracter personal, restricționarea se referă la perioada în care Operatorul are posibilitatea de a controla exactitatea acestor date. Puteți solicita restricționarea utilizării datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar Dvs. vă opuneți ștergerii acestora. Puteți înainta astfel de cerere și în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele Dvs. cu caracter personal pentru prelucrare, dar Dvs. solicitați restricționarea prelucrării datelor în vederea formulării, afirmării sau apărării unor revendicări legale]

c) Aveți dreptul la portabilitatea datelor; [În cadrul dreptului la portabilitatea datelor aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care Vă privesc și pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui Operator fără obstacole din partea Operatorului. Puteți solicita ca datele Dvs. cu caracter personal să fie transmise de către Operator direct către alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.]

d) aveți dreptul de a retrage în orice moment parțial sau în întregime consimțământul pentru prelucrarea datelor. [Atragem atenția asupra faptului că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului Dvs. înainte de retragerea acestuia.]

4.2 Drepturile menționate la punctul 4.1. de mai sus pot fi validate de Dvs. în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor în baza prevederilor legale în vigoare din Ungaria [astfel legea nr 190/2018 și 363/2018], precum și a legislației EU privind protecția datelor [astfel, mai cu seamă Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR)], în formă scrisă prin corespondență poștală sau scrisoare electronică la sediul Operatorului menționat la capitolul 1 al prezentei informări.

5. Dreptul de a depune o plângere, Executarea în instanță, despăgubirea în legătură cu prelucrarea ilegală a datelor

5.1 În cazul în care constatați lezarea drepturilor Dvs. în cursul prelucrării datelor cu caracter personal aveți la dispoziției următoarele posibilități:

a) Vă puteți adresa direct Operatorului prin corespondență poștală sau prin e-mail la datele de contact precizate la capitolul I.
b) puteți depune plângere la autoritatea autorizată de supraveghere, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
c) puteți apela la instanță în caz de prelucrare ilegală a datelor Dvs. și încălcarea cerințelor de securitate a datelor.

6. Comunicarea declarațiilor privind prelucrarea datelor și obligația raportării datelor

6.1 Solicitările, declarațiile, observațiile și eventualele întrebări legate de prelucrarea datelor, respectiv de conținutul prezentei informări pot fi înaintate Operatorului prin corespondență poștală la sediul menționat la punctul 1. sau prin e-mail la adresa de mai jos a Operatorului.

6.2 Consimțământul Dvs. nu este obligatoriu. În cazul în care Dvs. nu vă dați consimțământul la prelucrarea acestor date, aceasta poate avea urmările de mai jos: nu puteți participa la concursurile cu premii ale Operatorului, materialul trimis de Dvs. nu va fi publicat, respectiv nu veți primi newsletter-ul Operatorului.

 

Politica de Cookie